कांदा अनुदान 2023, हे शेतकरी असतील पात्र : मिळणार 350 रु. प्रति क्विंटल GR पहा | Kanda Anudan Yojana 2023 Maharashtra

 

कांदा अनुदान 2023,
कांदा अनुदान 2023,

Maharashtra Kanda Anudan Yojana 2023 : चालू वर्षातील फेब्रुवारी २०२३च्या सुरुवातीस कांद्याच्या बाजारभावात झालेल्या घसरणाची आणि विविध शेतकरी संघटनांची आणि शेतकरींची होणारी अनुदानांची मागणी लक्षात घेण्यात येते. “कांदा बाजारभावातील घसरण आणि उपाययोजना” या विषयासाठी डॉ. सुनिल पवार, माजी पणन संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचा निर्णय दिनांक २८/२/२०२३ रोजी घेतला. यानुसार, राज्यातील बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देण्याची समिती दिनांक ९/३/२०२३ रोजी शासनाकडे सादर केली गेली आहे. या भेटीत शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि इतर संस्थांच्या विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते तसेच विविध संस्थांकडून माहिती घेऊन अहवाल तयार केला असून दिनांक 9/3/2023 रोजी शासनास सादर केला आहे.

समितीने सदर अहवालात अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या शिफारसी प्रस्तावित केलेल्या आहेत. अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये, दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 ते दिनांक 31 मार्च 2023 या कालावधीत संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार समितीमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडून लेट खरीप कांदा खरेदीकरीता उघडण्यात आलेल्या खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची शिफारसी दिली आहे. या उपाययोजनेतील राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.(Maharashtra Kanda Anudan Yojana 2023)

Maharashtra Kanda Anudan Yojana 2023

शासकीय निर्णय

तातडीच्या लेट खरीप हंगामात राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकांकडून अथवा नाफेडकडून रुपये २५० प्रति क्विंटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे लाल कांदा विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. (Maharashtra Kanda Anudan Yojana 2023)

GR (जी आर डाउनलोड करा [कांदा अनुदान योजना २०२३ महाराष्ट्र]

कांदा अनुदान योजना २०२३ महाराष्ट्र ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित केलेल्या अटी व शर्ती खालीलप्रमणे आहेत.

 • कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल देण्यात येणार आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. [कांदा अनुदान योजना २०२३ महाराष्ट्र]
 • ज्या शेतकरी लेट खरीप हंगामातील लाल कांद्यांची उत्पादने दिनांक 1 फेब्रुवारी 2023 पासून दिनांक 31 मार्च 2023 पर्यंत झाली असतील त्यांना संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार समितीमध्ये पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे नाफेडकडून लेट खरीप कांद्याची खरेदी केंद्रांमध्ये विक्री करतील. त्यांच्यासाठी या योजनेचे लागू होणार आहे.
 • मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व बाजार समित्यांसाठी ही योजना राबविण्यात यावी.
 • परराज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहणार नाही.
 • सदर अनुदान थेट बैंक हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बचत बँक खात्यात जमा केले जाईल.
 • सदर अनुदान आयसीआयसीआय बँकेच्या माध्यमातून देय असेल
 • कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ‘कांदा अनुदान योजना 2023 महाराष्ट्र’ या योजनेत अनुदान मिळण्यासाठी त्यांची कांद्याची विक्री केलेल्या बाजार समिती, 7/12 उतारा, आणि त्यांचे बँक बचत खाते क्रमांक सहित आवश्यक कागदपत्रे सादर कराव्या
 • शेतकऱ्यांना अनुदान मिळविण्याचे प्रस्ताव बाजार समितीने तयार करण्याची जबाबदारी घेतली जाईल. प्रस्ताव तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समितीची असेल व ते तालुका सहाय्यक निबंधक यांनी तपासून ते जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे सादर केले जाईल. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी योग्य प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर, ती यादी पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यानंतर, थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निधी वितरीत करण्यात येईल ज्याची विवरणे विभागामध्ये दाखविली जाईल.
 • या योजनेची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव, तालुका सहाय्यक/ उपनिबंधक व जिल्हा उपनिबंधक हे या योजनेचे लाभार्थी अंतीम करण्यासाठी नियंत्रक म्हणून कामकाज पाहतील व त्यासाठी ते जबाबदार राहतील.
 • जेव्हा ७/१२ उतारा वडीलांच्या नावाखाली असतो आणि तो मुलाच्या किंवा इतर कुटुंबियांच्या नावाखाली असतो आणि त्यावर पिक पाहणीची नोंद असते तेव्हा वडील, मुलगा किंवा इतर कुटुंबियांनी सहमतीने उपरोक्त ६ मध्ये नमूद केल्यानंतर ७/१२ उतारा ज्यांच्या नावाखाली असतो त्यांच्या बँक बचत खात्यामध्ये अनुदान जमा केले जातील. Kanda Anudan Yojana 2023

 

GR (जी आर डाउनलोड करा [कांदा अनुदान योजना २०२३ महाराष्ट्र]

 

या योजनेतर्गत प्राप्त होणार्‍या सर्व प्रस्तावांची छाननी करून जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्वरित करावी व बाजार समितीनिहाय लाभार्थी व अनुज्ञेय अनुदान यांची एकत्रित माहिती शासनाकडे 30 दिवसांत सादर करावी. {कांदा अनुदान योजना 2023 महाराष्ट्र}

 

Kanda Anudan Yojana 2023 Maharashtra

2 thoughts on “कांदा अनुदान 2023, हे शेतकरी असतील पात्र : मिळणार 350 रु. प्रति क्विंटल GR पहा | Kanda Anudan Yojana 2023 Maharashtra”

  • धन्यवाद🙏🏻कृपया ही पोस्ट इतरानां देखिल शेयर करा म्हणजे जस्तित जास्त लोकाना या योजनेचा फ़ायदा घेता येईल.

   Reply

Leave a Comment