महिला सन्मान योजना २०२३ : ST प्रवासात सरसकट 50 % सूट(Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023)

महिला सन्मान योजना महाराष्ट्र 2023″: एसटी प्रवासात सरसकट 50 % सूट देण्यात येणार.

महाराष्ट्र राज्याच्या सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात सर्व महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बस प्रवास भाडयामध्ये ५०% सवलत घोषित केली आहे. सदर घोषणेच्या अनुषंगाने दिनांक १७-०३-२०२३ पासून सर्व महिलांना राज्याच्या हद्दीपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या वस प्रवास भाड्यामध्ये ५०% सवलत अनुमती देण्यात येत आहे. सदर सवलतीची प्रतिपुर्ती शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

महिला सन्मान योजनेच्या अंतर्गत सर्व महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये ५०% सवलत अनुज्ञेय करण्याबाबत निर्देश प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आणखी सूचना खालीलप्रमणे.Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023

महिला सन्मान योजना २०२३ (Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023)

  • महिलांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये ५०% सवलत देण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. यानुसार, रा.प. महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये (साधी, मिडी / मिनी, निमआराम, विनावातानुकुलीत शयन आसनी, शिवशाही (आसनी), शिवनेरी, शिवाई (साधी व वातानुकुलीत) इत्यादी) १७/०३/२०२३ पासून ५०% सवलत देण्यात येत आहे. ह्या सवलतीची प्रतिपुर्ती भविष्यात रा.प. महामंडळाच्या ताफ्यात नव्याने दाखल होणार आहे आणि सर्व प्रकारच्या बसेस करिता ती लागू राहील.
  • सदर योजना ही ‘महिला सन्मान योजना ‘या नावाने संबोधण्यात येत आहे. सदरची सवलत सर्व महिलांना महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दी पर्यंत अनुज्ञेय आहे.
  • शहरी वाहतूकीस सदर सवलत देण्यात येत नाही.
  • रा.प. महामंडळाच्या बसेसच्या प्रवासासाठी आगाऊ आरक्षण तिकीट (Advance Booking) घेतलेले आहे.त्या महिलांना ५०% सवलत देण्यात येणार नाही.
  • आगाऊ आरक्षणावर केलेल्या प्रवासाचा परतावा सवलत अनुज्ञेय केलेल्या दिनांक पुर्वी देण्यात येऊ नये.
  • महिलांना प्रवास भाड्यात ५०% सवलत असली तरी या योजनेतील जे प्रवाशी आरक्षण सुविधेव्दार, विंडो बुकींगव्दारे,, ऑनलाईन, मोबाईल अॅपव्दारे, संगणकीय आरक्षणाव्दारे, तिकीट घेतील त्यांच्याकडून आरक्षण आकार वसुल करावा, असे ही योजनेत नमूद करण्यात आले आहे.
  • सर्व महिलांना प्रवास भाड्यात शासनाने ५०% सवलत दिली असल्याने ५०% प्रवास भाडे आकारले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास भाड्यातील अ.स. निधी व वातानुकुलित सेवांकरीता वस्तु व सेवाकरची रक्कम आकारण्यात यावी.

Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023

महिलांना दिलेल्या ५०% सवलतीच्या मुल्याची परिगणित करण्यासाठी मॅन्युअल पद्धतीने तिकीट देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तिकीट रंगाची स्वतंत्रता दिली जाईल ज्यामुळे प्रत्येक महिलेस हे मुळ तिकीट वाहकाने दिलेच पाहिजेत. सदर सवलत ५०% असल्यामुळे त्यांना त्याच्या तिकीटाचा मूल्य कमी करण्याची गरज नाही.”Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023

सर्व महिलांना प्रवास भाडयात ५० % सवलत दयावयाची असली तरी त्याची प्रतिपूर्ती शासनाकडे मागणीसाठी त्यांना ईटीआय ओआरएस कार्यप्रणाली बंद पडल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून छापील तिकीटे देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रु.५/-, रु.१०/- मुल्यवर्गाची मूळ तिकीटे व रु. १०/-, रु. २०/- रु.३०/-, रु.४०/- रु.५०/- व रु. १००/- मुल्यवर्गाची जोड तिकीटे देण्यात यावीत.

सदरची सवलत इटीआय मशीन मध्ये ७७ क्रमांकावर प्राप्त होईल.

लेखाशीर्ष महिलांना देण्यात येणा-या विनामुल्य प्रवास सवलतीच्या रकमेची परिगनणा करणेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष देण्यात येत आहे. (याबाबत नंतर कळविण्यात येईल.)

६० वर्षावरील महिलांसाठी ‘अमृत जेष्ठ नागरिक’ योजनेच्या परिपत्रकीय सुचनेनुसार १००% सवलत अनुज्ञेय राहिल.

महिला सन्मान योजना ६५ ते ७५ या वयोगटातील महिलांना ‘महिला सन्मान योजना’ हीच सवलत अनुज्ञेय.

महिला सन्मान योजना ५ ते १२ या वयोगटातील मुलींना यापुर्वी प्रमाणेच ५०% सवलत अनुज्ञेय राहिल.

 

सदर सवलतींतर्गत अंतर्भूत असलेली रक्कम मोठी असल्याने तिचा कोणत्याही स्तरावर गैरवापर होणार नाही याची खातरजमा करण्यासाठी आणि महामंडळाला शासनाकडून मिळालेली भरपाई योग्य आहे याची खातरजमा करून तिचे लेखापरीक्षण करावे. लेखा विभाग महिला सूट संदर्भात खाते पडताळणी आणि ऑडिटच्या पद्धतींबाबत स्वतंत्र परिपत्रक जारी करेल. महिला सन्मान योजना(Mahila Sanman Yojana )

विभाग नियंत्रकांनी विभागीय वाहतूक अधिकारी, विभागीय लेखाधिकारी, आगार व्यवस्थापक, आगार लेखाकार, स्थानकप्रमुख यांच्या बैठका आयोजीत करुन सदर सवलतीबाबत सविस्तर सुचना द्याव्यात. आगार व्यवस्थापकांनी प्रस्तुत सवलतीची माहिती सर्व पर्यवेक्षकीय कर्मचारी व चालक वाहक यांना व्हावी या हेतुने कर्मचारी सुचना फलक, रोकड तिकिट विभाग, स्थानक प्रमुख कार्यालय, प्रवासी सुचना फलक इ. ठिकाणी सदर सवलती बाबतची माहिती वाचनीय व दर्शनीय स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात यावी व वर्तमान पत्रातून सदर सवलतीस प्रसिद्धी देण्यात यावी.

1 thought on “महिला सन्मान योजना २०२३ : ST प्रवासात सरसकट 50 % सूट(Mahila Sanman Yojana Maharashtra 2023)”

Leave a Comment